Atur Panampi Temanten Bahasa Jawa

Assalamu’alaikum wrwb.

1.     Para Sesepuh-Pinisepuh ingkang dahat kinabekten..

2.     Panjenenganipun Bapa Suwardi minangka sulih sarira saking Bapa Gito Suwarno-Ibu Tuginem, ingkang tuhu kinurmatan.

3.     Para Rawuh kakung sumawana putri ingkang bagya mulya.

Kanthi ngonjukaken raos syukur dhumateng Allah SWT – Gusti Ingkang Maha Agung, kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bp. Bambang Sutopo, S.Pd,  sekalian Ibu Jari, keparenga tumanggap atur menggah paring pangandikan pasrah saking kulawarga Bapa Gito Suwarno sekalian Ibu Tuginem.

Ingkang sepisan, kula minangkani punapa ingkang dados kersanipun Bapa Bambang Sutopo sekalian dalasan sedaya kulawarga, ngaturaken pambagya sugeng ing sarawuh panjenengan minangka Dhuta Saraya Pasrah saking Bp Gito Suwarno sekalian Ibu Tuginem-sapendherek, ingkang pidalem wonten ing  Dukuh Jenggrik, Desa Purwosuman, Kec. Sidoharjo, Kab Sragen.

Kaping kalih, menggah salam taklim Bapa Gito Suwarno sekalian lumantar panjenengan kula tampi, dhawah sami-sami, kanthi atur  “wa’alaikumussalam wr.wb”

Wondene menggah keplasing sedya panjenengan hamasrahaken utawi hanglarapaken temanten sarimbit nun inggih Roro Niken Sunarsih, SKM, ingkang sampun kaleksanan  Ijab Qabul daup kalian Bagus Rangga Sholichin, S.Pd, kala dinten Kamis Pon, 29 November 2018,

Bp-Ibu Bambang Sutopo,  sakulawarga hanampi kanthi suka gumbiraning manah.

— saklajengipun, mbok-bilih samudayanipun sampun satata samapta, temanten kekalih tumunten badhe kalenggahaken, manut tatacara lan pradatan ingkang lumampah wonten kampung mriki..

—-dumateng Bapa Suwardi sak-penderek, kula aturi pinarak lenggah wonten papan ingkang sampung kasediaaken kanthi mardiko mardikaning manah, ngantos purnaning pahargyan. 

Panyuwunipun Bp-Ibu Bambang Sutopo  dalasan kulawarga, mugi panjenengan sedaya kepareng paring donga pangestu dhumateng putra temanten kekalih. Kanthi pangajab mugi temanten kekalih ingkang badhe nggebyur-lelumban wonten madyaning bebrayan agung, tansah manggih bagyo mulya, dados kulowargo ingkang Sakinah, ma waddah, wa rohmah, sumrambah ing samudayanipun. Aamiin ya Robbal ‘aalamiin.

Mbok bilih samangke pahargyan sampun purna, panjenengan sarombokan bade pamit, Bapak Ibu Bambang Sutopo sakulawarga namun saget atur donga pangestu, mugi lampah panjenengan sarombongan saking papan mriki ngantos dumugi dalem sowang-sowang, manggih kawilujengan mboten wonten alangan satunggal punapa.

Ing wasana, mbok-bilih anggen kula matur, saha hanampi, saha hanglenggahaken panjenengan sedaya mboten rena ing penggalih, kula mawantu-wantu nyuwun agenging samodra pangaksami.

Billahittaufiq wal-hidayah,

Wassalamu ’alaikum wr.wb